Taisyklės

Bendrosios nuostatos:


Šios "Pirkimo - pardavimo taisyklės" (toliau Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Kliento (toliau Pirkėjas) ir UAB "MP Mobile" (toliau Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes pardavėjo internetinėje parduotuvėje (toliau e-parduotuvėje).
Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis, Pirkėjai įsipareigoja jų laikytis.


Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas:


Juridiškai privalomai prekių pirkimo sutarčiai sudaryti yra būtinas Pardavėjo pranešimas (elektroniniu paštu arba telefonu) apie tai, kad užsakymas priimtas.
Kiekviena Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma "UAB MP Mobile" e-parduotuvės sutarčių duomenų bazėje.


Teisės ir pareigos:


Pirkėjas turi teisę:
•    naudotis e-parduotuve šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;
•    atsispausdinti arba išsaugoti elektroniniu formatu pirkėjui skirtą dokumentą;
•    atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarytos per UAB " MP Mobile " e-parduotuvę, išskyrus atvejus kai pirkimo-pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos respublikos įstatymus.

Pirkėjas įsipareigoja:


•    pirkimo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu pirkimo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo pirkimą;
•    naudodamasis Pardavėjo e-parduotuve, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų e-parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų;

Pardavėjas turi teisę
•    Jei pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve;
•    Esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Pirkėjo laikinai sustabdyti arba nutraukti e-parduotuvės veikimą;
•    Vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles bei e-parduotuvės veikimo sąlygas;
•    Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pardavėjas mano, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

Pardavėjas įsipareigoja
•    šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Pardavėjo e-parduotuve;
•    visapusiškai gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-parduotuvės pardavimo formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus;
•    iš karto po apmokėjimo patvirtinimo, pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu arba per sutartą pristatymo laikotarpį;
•    susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdama pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o jam atsisakius, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.

Prekių pristatymas:
•    prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas, arba Pirkėjas atsiima prekę Pardavėjo prekybos salone;
•    prekių pristatymo/atsiėmimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę;
•    pastebėję siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos turi nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaražtį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkingai;
•    Prekės pristatomos visoje Lietuvoje.


Prekių grąžinimas:


•    Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
•    Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota ir nesugadinta. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, arba yra sugadinta, Pardavėjas nepriima prekės grąžinimui.
•    Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo Pirkėjui pristatyta/perduota. Pakuotė turi būti nesugadinta ir švari;
•    Prekes pirkėjas grąžina savo transportu arba paštu, išskyrus tuos atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Siunčiant grąžinamą prekę, siuntinys privalo būti įvertintas ir siunčiamas registruotu paštu.
•    Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, pasiūlo kitą prekę arba grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.
•    Jei Pirkėjo netenkina pristatytos prekės kokybė, Pirkėjas turi teisę kreiptis el. paštu: info@mobilisalis.lt


Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė:


•    Pirkėjas atsako už savo pirkimo formos duomenų atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo e-parduotuve naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir neatsako už šios informacijos atskleidimą bei dėl to atsiradusių pasekmių;
•    Pirkėjas visiškai atsako už duomenų, pateiktų pirkimo formoje, teisingumą;
•    Pirkėjas visiškai atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo e-parduotuve;
•    Pardavėjas neatsako už padarinius, kurie atsirado dėl Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų apie save ir (arba) kitų šios e-parduotuvės naudojimosi sąlygų pažeidimų;
•    Jei Pardavėjo e-parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.
•    Pardavėjas kitų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.


Informacijos siuntimas:


•    Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo metu nurodytu elektroniniu adresu arba perduoda info Pirkėjo užsakymo metu nurodytu telefonu;
•    Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia el. paštu: info@mobilisalis.lt


Atsakomybės apribojimas:


•    Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesiogiai padarytus nuostolius.


Baigiamosios nuostatos:


•    Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
•    Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami tarpusavio derybų keliu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Telefonų supirkimas

Gauk pinigų už savo telefoną daugiau